معرفی درس

آموزش کارآفرینی تاکید بر ویژگی‌ها، توانمندی‌ها و مهارت‌هایی دارد که افراد برای راه‌اندازی، رشد و مدیریت کسب ‌وکار بایستی به آنها مجهز شوند. هدف از آموزش کارآفرینی تربیت افرادی است که بتوانند پس از تکمیل تحصیلات خود افرادی کارآفرین باشند و کسب و کاری را ایجاد نمایند. آنچه که در تدریس کارآفرینی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است، بهره گیری از جدیدترین متدها و ویدئوهای آموزشی برای این درس می باشد.

سرفصل ها

سر فصل های این درس به قرار زیر می باشند:

فصل اول:
• کارآفرینی در شرکتهای تاسیس شده
• قسمت چهارم: نقش خلق و ایجاد سرمایه گذاری در جامعه
• قسمت پنجم: انواع شرکتها
• قسمت ششم: کارآفرینی فن آوری
• قسمت هفتم: کارآفرینی اثرگذار
• کارآفرینی در شرکتهای تاسیس شده، مصاحبه با اسکات میلز
فصل دوم: تحلیل فرصتها
• قسمت اوّل: فرصت و عدم قطعیت
• قسمت دوم: کشش، فشار و منبع نوآوری
• قسمت سوم: مشتریان به عنوان منابع فرصت ها
• قسمت چهارم: اهمیت ایده ، مدل واید (VIDE)
• قسمت پنجم: ارزیابی فرصتها
• قسمت ششم: رویکرد مسابقه ای
• قسمت هفتم: مصاحبه رادیویی با موسسان تمپر پک
• قسمت هشتم: از ایده تا فرصت: مصاحبه با امی ارت
فصل سوم: بازارها، شناسایی نیازها و برنامه ریزی
• قسمت اوّل: تعریف بازار مرکزی: بخشبندی بازار
• قسمت دوم: درک نیازهای کاربران
• قسمت سوم: تجزیه و تحلیل رقابتی
• قسمت چهارم: ایجاد ایده بطور انفرادی و گروهی
• قسمت پنجم: برنامه ریزی – فرضیه ها
• قسمت ششم: برنامه ریزی – برنامه ریزی اکتشاف محور
• قسمت هفتم: برنامه ریزی – برگه‌های برنامه ریزی اکتشاف محور – قسمت اوّل

• قسمت هشتم: برنامه ریزی – برگه‌های برنامه ریزی اکتشاف محور – قسمت دوم

• قسمت نهم: مصاحبه رادیویی با موسسان مینی بار و ریلی رایدز
• قسمت دهم: مدیریت و توسعه استعداد: مصاحبه با جکی رسس
فصل چهارم: ایده پردازی، آزمودن و ساختن نمونه اولیه
• قسمت اوّل: ارائه آسانسوری
• قسمت دوم: آزمودن ایده – نظرسنجی‌ها
• قسمت سوم: ساخت یک نمونه اوّلیه – کالاهای فیزیکی
• قسمت چهارم: ساخت یک نمونه اوّلیه – نرم افزارها

• قسمت پنجم: ساخت یک نمونه اوّلیه – خدمات
• قسمت ششم: مصاحبه رادیویی با موسس خاویار
• قسمت هفتم: راه‌اندازی یک استارت آپ: مصاحبه با بنیانگذار پرایاز آنالیتیکس