معرفی درس

هدف از ارائه­ ی این درس این است که شرکت کنندگان یک فهم پایه ای از صورت حساب­های مالی یک شرکت از جمله صورت سود و زیان، ترازنامه و صورت حساب جریان نقدینگی داشته باشند. شرکت کنندگان فرا خواهند گرفت که چگونه این صورتهای مالی را تهیه کنند، بخوانند، تحلیل کنند و با یکدیگر مقایسه و تطبیق دهند تا به نتایج پایه در مورد سلامت مالی شرکت دست یابند. برای انجام اینکار دانشجویان می­بایست به ابزار مالی پایه که عبارتند از نحوه­ی تحلیل کسب و کار، نحوه­ی تحلیل صورت و سود زیان و تحلیل ترازنامه دانش و تسلط کافی یابند.

اساتید درس

سرفصل ها

فهرست مطالب مربوط به این درس به شرح زیر است:

– آشنایی با انواع دفاتر حسابداری
– آشنایی با استاندارها و اصول حسابداری و ثبت تراکنش­ها در حساب T
– آشنایی با انواع صورت های مالی (صورت سود و زیان، ترازنامه و جریان نقدینگی)
– مراحل و گام­های مربوط به تحلیل یک کسب و کار
– نحوه ی تحلیل و پیش بینی صورت و زیان
– نحوه ی تحلیل و پیش بینی ترازنامه
– آشنایی با نسبت های عملیاتی و ارتباط آنها با سیاست های شرکت
– آشنایی با مفهوم نیاز به تامین مالی برای فعالیت های عملیاتی (NFO)
– مفهوم سرمایه در گردش
– ارتباط بین NFO و سرمایه در گردش
– نحوه ی مقایسه ی شرکت ها با یکدیگر و یا خود شرکت نسبت با عملکرد سال های قبل
– آشنایی با نسبت های مالی شامل نسبت های ترازنامه ای (نسبت نقدشوندگی نسبت اهرمی و نسبت سودآوری) و نسبت های جریان نقدینگی
– قانون دوپانت (DuPont Analysis)
* ارزیابی پروژه ها با استفاده از ارزش فعلی خالص (NPV)
• تحلیل ارزش فعلی خالص پروژه ها
• ارتباط بین ارزش فعلی خالص و ارزش سهامداران
* ارزیابی پروژه ها با استفاده از روش نرخ بازده داخلی (IRR)
– دخیل کردن گزینه های واقعی در تصمیمات سرمایه گذاری با استفاده از درخت تصمیم گیری
– معرفی و تحلیل جریان نقدینگی پس از مالیات