معرفی دوره

کارکرد استراتژی در هر بنگاه عبارت است از بهبود عملکرد آن در طول زمان. مدیریت استراتژیک شامل تحلیل شرایط موجود و طراحی و پیاده سازی مسیر رسیدن به وضعیت مطلوب است. در مدیریت استراتژیک سناریوهای محتمل مورد بررسی قرار می گیرد تا سازمان آمادگی مواجهه با شرایط غیر قابل پیش بینی را داشته باشد و بتواند به سرعت در شرایط متغییر تصمیم بگیرد. مدیریت استراتژیک با برنامه ریزی استراتژیک که عمدتا برای شرایط نسبتا پایدار طراحی می شود متفاوت است. تفکر استراتژیک نقش مهمی را در مدیریت استراتژیک یک بنگاه ایفاء می کند.

اساتید درس

اساتید درس از دانشگاه ویرجینیا

سرفصل ها

سرفصل هاي دوره هاي آموزشي مديريت استراتژيک به صورت زیر است

فصل اوّل: مقدمه ای بر تحلیل استراتژیک
• تحلیل استراتژی
• چالش استراتژی
• اصل بنیادی بیزنس استراتژی
• بازار رقابتی
• ابزارهای تحلیل استراتژی، تحلیل SWOT
• ابزار استراتژی، تحلیل رقبا
فصل دوم: تحلیل ساختار صنعت
-تحلیل چارچوب صنعت
– تهدید تازه واردها
– تهدید کالاهای جانشین
– قدرت چانه زنی خریداران

 

– قدرت چانه زنی عرضه کنندگان

 

– شدت رقابت
– ابزارهای استراتژیک – تحلیل نیروهای پنج گانه
– مطالعه ی موردی – مورد پرسش و پاسخ نوشیدنی سازی رِدهوک
فصل سوم: تحلیل توانایی­های شرکت
• زنجیره ارزش
• طبقه بندی و انطباق
• پایداری – قابلیت تقلید پذیری
• پایداری – میزان دوام
• ساخت توانایی ها
• ابزار های استراتژیست – تحلیل و بررسی قابلیت ها
• تحلیل مطالعه موردی اپل
فصل چهارم: تعیین موقعیت رقابتی
• تعیین موقعیت رقابتی
• موقعیت های رقابتی عمومی
• ابزار استراتژیست – نقشه های استراتژی
• ترسیم موقعیت های رقابتی
• بهترین موقعیت کدام است؟