معرفی درس

درس مدیریت رفتار سازمانی با به‌کارگیری و استفاده از دانش‌های گوناگون، می‌کوشد مجموعه‌ای از مبانی اولیه رفتارشناسی فردی و سازمانی را به افراد بیاموزد. طی یک یا دو دهه‌ی اخیر، رفتار سازمانی به شکل ویژه‌ای مورد توجه قرار گرفته و اهمیت رفتار سازمانی را بیش از پیش به رسمیت شناخته‌اند. در این درس در باره مقولاتی چون انگیزه، رهبری، کار تیمی و فرهنگ سازمانی گفتگو خواهد شد.

سرفصل ها

سرفصل های درس مدیریت رفتار سازمانی در مدرسه کسب و کار بشرح زیر می باشد:
فصل اوّل: انگیزه
• بخش اوّل: انگیزه
• بخش دوم: تئوری های محتوی گرا براساس نیازهای شخصی
• بخش سوم: تئوری های محتوی گرا براساس ماهیت شغل
• بخش چهارم: تئوری های محتوی گرا براساس هدف
• بخش پنجم: تئوری های فرآیند گرا و انتظارات افراد برای موفقیت
• بخش ششم: تئوری های فرآیند گرا براساس مقایسه خود با دیگران
• بخش هفتم: تئوری های فرآیند گرا براساس یادگیری اجتماعی
• بخش هشتم: تئوری های نتیجه گرا

 

فصل دوم: رهبری
• بخش اوّل: معرفی درس
• بخش دوم: آشنایی با مفهوم رهبری، تئوری های صفات (ویژگی های رهبری )
• بخش سوم : تئوری های رفتاری
• بخش چهارم: تئوری های اقتضایی
• بخش پنجم: تئوری های نئوکاریزماتیک
• بخش ششم: دیدگاه های معاصر رهبری
فصل سوم: کار تیمی
• بخش اوّل: مقدمه و آشنایی با مفهوم تیم
• بخش دوم: طراحی یک تیم
• بخش سوم: شکل گیری یک تیم
• بخش چهارم: فرآیند تیم ها
فصل چهارم: فرهنگ سازمانی
• بخش اوّل: مقدمه و آشنایی با فرهنگ سازمانی
• بخش دوم: معرفی ریجیک زوان
• بخش سوم: فرهنگ سازمانی
• بخش چهارم: سه سطح فرهنگ
• بخش پنجم: فرهنگ سازمانی
• بخش ششم: فرهنگ ملّی
• مطالعه موردی اوّل: در برزیل، تصمیمات به صورت گروهی گرفته می‌شوند
• مطالعه موردی دوم: گروه کوچک/گروهک
• مطالعه موردی سوم: بروس، صاحب خانه رفتارگرا
• مطالعه موردی چهارم: چرا برای پیشرفت به مدرک نیاز دارم؟
• مطالعه موردی پنجم: یک صندوق حمایتی به رهبر مناسب نیاز دارد
• مطالعه موردی ششم: رهبر ما بیش از حد کاریزماتیک است.